VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pęczniew za rok 2010.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:29:22.
 
 Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2010.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:31:11.
 
 Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie za 2010 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:50:42.
 
 Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za 2010 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:13:52.
 
 Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:15:19.
 
 Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:17:32.
 
 Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:19:45.
 
  Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania zniżek i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:23:55.
 
  Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:25:05.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2011-07-15 12:25:05
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak