Sołectwa -jednostki administracji pomocniczej Gminy. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym ( art.26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa oraz dzielnice ,osiedla i inne . Jednostkę pomocnicza tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy .Zasady tworzenia ,łączenia ,podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa .


Wykaz jednostek pomocniczych Urzędu Gminy.


Sołectwa : 


1.Brodnia


2.Brodnia Kolonia


3.Brzeg


4.Borki Drużbińskie


5.Dybów


6.Drużbin


7.Ferdynandów


8.Jadwichna


9.Księża Wólka


10.Księże Młyny


11.Kraczynki


12.Lubola


13.Osowiec


14.Pęczniew


15.Popów


16.Przywidz


17.Rudniki


18.Siedlątków


19.Wola Pomianowa


20.Zagórki

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 13:33:06.
Data wprowadzenia: 2011-02-17 13:33:06
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak