Wójt Gminy Pęczniew : Marcin Janiak Tel. 043 678 15 19 w. 21 E-mail : ug_peczniew@wp.plGodziny przyjmowania interesantów : Poniedziałek : 10.00-16.00


Do zadań Wójta należy w szczególności :


-reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,


-podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Gminy,


-wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,


-wykonywanie uchwał Rady,


-składanie sprawozdań z pracy Urzędu na sesjach Rady,


-reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym jak i organami administracji rządowej ,


-wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


-prowadzenie i organizowanie pracy Urzędu,


-wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu ,


-pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,


-organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,


-przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,


-współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej i specjalnej,


-współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy,


-organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy,


-udzielanie informacji środkom masowego przekazu w sprawach Gminy dotyczących powierzonego zakresu działania,


-wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:26:45 | Data modyfikacji: 2014-01-15 13:56:52.
Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:26:45
Data modyfikacji: 2014-01-15 13:56:52
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak