Informacja o przyjmowaniu ofert na ławników

W związku z upływającą dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletnią kadencją ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy Pęczniew z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2024-2027:
1.    do Sądu Rejonowego w Łasku
- 1 ławnik do orzekania z zakresu spraw rodzinnych
2.    do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
-  ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy
Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew pok. nr 19 oraz pod numerem telefon: 43 678 89 80 w godz. 7.30-15.30. Termin zgłaszania kandydatów do 30 czerwca 2023 roku.

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217, Dz. U. z 2022r. poz. 2642, Dz. U. z 2023r. poz. 289, 614) nakazują, aby właściwe terenowe rady gmin dokonały wyboru ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Ławnikiem może zostać osoba, która:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1)    prezesi właściwych sądów,
2)    stowarzyszenia,
3)    organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1)    aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2018r, poz. 986 z późn. zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,
2)    imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art.162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art.162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 usp).

Opłaty za badania lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a usp).

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r, Nr 121, poz. 693).

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:10:05.
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:12:25.
 Lista osób zgłaszających kandydata.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:13:20.
 Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:14:06.
 Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:14:46.
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:15:33.
Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:15:33
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak