Deklaracja dostępności


Urząd Gminy Pęczniew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://e-peczniew.pl/
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
- Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP


Strony podmiotowa BIP Urzędu Gminy Pęczniew posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
- mapa strony

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy


Urząd Gminy Pęczniew mieści się w budynku zlokalizowanym w miejscowości Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew:
- Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Wejście do budynku nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych
- W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków.
- W pobliżu budynku wydzielono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
- Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
- Do budynku można wejść z psem asystującym.
- Po uprzednim uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Pęczniew jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Augustyniak, ug_peczniew@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 678 89 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Koordynator ds. dostępności w Gminie Pęczniew


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
- Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Pęczniew, gminne jednostki organizacyjne i Gminną Bibliotekę Publiczną;
- Przygotowanie i koordynacja wdrożenia plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Pęczniew, gminne jednostki organizacyjne i Gminną Bibliotekę Publiczną, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Pęczniew, gminnych jednostek organizacyjnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt


Urząd Gminy Pęczniew

Klaudia Bażant - Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Tel.: 43 678 89 93 

e-mail: ug_peczniew@wp.pl lub kmintus@e-peczniew.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-23 12:40:37 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:35:43.
Data wprowadzenia: 2020-09-23 12:40:37
Data modyfikacji: 2021-04-02 11:35:43
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak