KLAUZULA INFORMACYJNA – OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Pęczniew reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Główna 10/12 , 99-235 Pęczniew.
2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: (adres e-mail) magdalena@kuszmider.com.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 lit. c i e RODO oraz art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na mocy przepisów prawa lub umów powierzenia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Pani/Pan posiada również prawo wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w formularzu oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne i wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
7. W przypadku braku wymaganych danych będzie Pani/Pan zobowiązana/y do złożenia korekty oświadczenia.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres co najmniej 6 lat (licząc od następnego roku, w którym zostało złożone oświadczenie).

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:06:59.

Zobacz:
 Radni Rady Gminy Pęczniew .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:06:59
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak