XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:22:55.
 
 Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017-2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:25:09.
 
 Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:27:40.
 
 Uchwała Nr XXXI/185/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2017 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:30:03.
 
 Uchwała Nr XXXI/186/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:33:03.
 
 Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: zwolnienia Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:35:39 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:00:15.
 
 Uchwała Nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:37:52 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:00:15.
 
 Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pęczniew jest organem prowadzącym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:40:28 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:01:04.
 
 Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:43:39 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:01:04.
 
 Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:48:53 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:01:04.
 
 Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:52:10 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:01:04.
 
 Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:54:48 | Data modyfikacji: 2017-05-08 13:01:04.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2017-05-08 12:54:48
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak