Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 strona główna 

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Informacja o przyjmowaniu ofert na ławników

W związku z upływającą dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletnią kadencją ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy Pęczniew z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2024-2027:
1.    do Sądu Rejonowego w Łasku
- 1 ławnik do orzekania z zakresu spraw rodzinnych
2.    do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
-  ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy
Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew pok. nr 19 oraz pod numerem telefon: 43 678 89 80 w godz. 7.30-15.30. Termin zgłaszania kandydatów do 30 czerwca 2023 roku.

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217, Dz. U. z 2022r. poz. 2642, Dz. U. z 2023r. poz. 289, 614) nakazują, aby właściwe terenowe rady gmin dokonały wyboru ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Ławnikiem może zostać osoba, która:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1)    prezesi właściwych sądów,
2)    stowarzyszenia,
3)    organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1)    aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2018r, poz. 986 z późn. zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,
2)    imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art.162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art.162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 usp).

Opłaty za badania lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a usp).

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r, Nr 121, poz. 693).

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:10:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:12:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Lista osób zgłaszających kandydata.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:13:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:14:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:14:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:15:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku