Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
° Radni Rady Gminy Pęczniew
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia majątkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA – OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Pęczniew reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Główna 10/12 , 99-235 Pęczniew.
2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: (adres e-mail) magdalena@kuszmider.com.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 lit. c i e RODO oraz art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na mocy przepisów prawa lub umów powierzenia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Pani/Pan posiada również prawo wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w formularzu oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne i wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
7. W przypadku braku wymaganych danych będzie Pani/Pan zobowiązana/y do złożenia korekty oświadczenia.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres co najmniej 6 lat (licząc od następnego roku, w którym zostało złożone oświadczenie).

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:06:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Zobacz:
 Radni Rady Gminy Pęczniew .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
wersja do druku