Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Deklaracja dostępności strona główna 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Urząd Gminy Pęczniew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://e-peczniew.pl/
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
- Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP


Strony podmiotowa BIP Urzędu Gminy Pęczniew posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
- mapa strony

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy


Urząd Gminy Pęczniew mieści się w budynku zlokalizowanym w miejscowości Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew:
- Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Wejście do budynku nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych
- W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków.
- W pobliżu budynku wydzielono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
- Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
- Do budynku można wejść z psem asystującym.
- Po uprzednim uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Pęczniew jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Augustyniak, ug_peczniew@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 678 89 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Koordynator ds. dostępności w Gminie Pęczniew


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
- Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Pęczniew, gminne jednostki organizacyjne i Gminną Bibliotekę Publiczną;
- Przygotowanie i koordynacja wdrożenia plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Pęczniew, gminne jednostki organizacyjne i Gminną Bibliotekę Publiczną, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Pęczniew, gminnych jednostek organizacyjnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt


Urząd Gminy Pęczniew

Klaudia Bażant - Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Tel.: 43 678 89 93 

e-mail: ug_peczniew@wp.pl lub kmintus@e-peczniew.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 12:40:37 Informację zaktualizowano 2021-04-02 11:35:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku