peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 strona główna 

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

                Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew na podstawie art. 158- 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 693) w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, w związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych uprzejmie prosi o zgłoszenie kandydatów na ławników do orzekania w:
• Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 osoba,
• Sądzie Rejonowym w Łasku w sprawach rodzinnych - 1 osoba.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do karty zgłoszenia, którą można nabyć w Urzędzie Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12 pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu (pon. - pt. 730-1530) bądź na stronie BIP Urzędu Gminy Pęczniew, kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 u.s.p.) – jeżeli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), dalej „ustawa o KRS” pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru maja moc zrównana z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydanego przez Centralną Informację Krajowego rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia,
- imienna listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru
lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.).
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2019 r.), pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy.
Kandydatów proszę zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2019 r. do Biura Rady Gminy Pęczniew w godzinach pracy Urzędu (pon. - pt. 730-1530) - Urząd Gminy Pęczniew , pokój nr 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew
/-/ Jerzy Zych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 12:00:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 12:04:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Lista osób zgłaszających kandydata.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 12:05:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 12:06:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 12:07:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zaświadczenie lekarskie.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 12:07:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 08:53:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl